Algemene Leveringsvoorwaarden


                                                                                                                       
Algemene Leveringsvoorwaarden, wilt u deze afdrukken? Klik: hier

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
prospecialwinkel.nl, kvk  08066958

0e Omschrijving/definitie
0.1 prospecialwinkel.nl: leverancier van de producten welke worden aangeboden op haar  
website www.prospecialwinkel.nl
0.2 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, namens  
een bedrijf of instelling en een overeenkomst op afstand aangaat met de leverancier

Naam; prospecialwinkel.nl
Bezoekadres klantenservices: Industrieweg 99-D, 7202 CA ZUTPHEN
Telefoonnummer klantenservices: 0575-543796
(maandag t/m donderdag van 11.00 tot 17.30 uur).
E-mail: bestelling@prospecialwinkel.nl
KvK-nummer:  08066958
BTW-nummer: NL805525580B01

1e Algemeen
1.0 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van prospecialwinkel.nl , de algemene voorwaarden duidelijk leesbaar geplaatst op de website van prospecialwinkel.nl.                                    
1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft  de consument of opdrachtgever te kennen in te stemmen  met de leverings- en de betalingsvoorwaarden.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door prospecialwinkel.nl erkend.
1.3 prospecialwinkel.nl  garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2e Levering
2.1 prospecialwinkel.nl streeft ernaar om bestellingen- mits voorradig zo spoedig mogelijk nadat de opdracht met de bijbehorende betaling, dan wel het verzoek om levering onder vooruitbetaling te laten plaatsvinden is ingeboekt, te verzenden.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal prospecialwinkel.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de besteller binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft deze in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
2.3.Opdrachten met producten waarbij reeds nadrukkelijk bij het aanbod wordt vermeld: handgemaakt product, levertijd kan 5 tot 6 weken bedragen, kunnen na 14 dagen niet geannuleerd worden.
2.4 Aan de leveringsplicht van prospecialwinkel.nl  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door prospecialwinkel.nl geleverde zaken een keer aan de consument/besteller zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering of acceptatie van de goederen, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Voor zover mogelijk wordt consument/besteller, via het bij de opdracht opgegeven e-mail adres, tijdig geïnformeerd over het te verwachten moment van afleveren. De vervoerder c.q. pakketdienst zal nadat bij een afleverpoging niemand thuis of op de aangegeven locatie is aangetroffen een niet thuis/aanwezigheids bericht achterlaten, dan wel bij e-mailbericht aangegeven of het pakket is afgeleverd bij de “buren” of via het bij de bestelling opgegeven
e-mailadres informeren op welke wijze het pakket alsnog in ontvangst genomen kan worden bij een afhaalpunt. Indien niet binnen 7 dagen contact wordt opgenomen met de afzender of met het opgegeven afhaalpunt zal het pakket na deze 7 dagen door vervoerder/ pakketdienst worden geretourneerd aan afzender.
2.6 Zodra een pakket retour is gekomen omdat niet is voldaan aan het gestelde in 2.5 van de leveringsvoorwaarden wordt het bedrag van de aankoop, na overleg met de besteller, gecrediteerd. De gemaakte verzendkosten worden op het eventueel terug te betalen bedrag in mindering gebracht. Het aankoopbedrag wordt binnen 7 dagen nadat het pakket retour is ontvangen teruggestort op het bankrekeningnummer zoals bekend ten tijde van de aankoop, tenzij besteller heeft aangegeven de bestelling alsnog zou willen ontvangen met berekening van nieuwe verzendkosten.

3e Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd,
3.2 Alle prijzen op de website zijn in EUR en inclusief BTW.

4e Omruilen, retourneren & opzeggen koopovereenkomst (herroepingsrecht).
4.1 Indien er spraken is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand heeft de consument het herroeppingsrecht (of een deel van) om de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan prospecialwinkel.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk, per brief of e-mail, melding te maken bij prospecialwinkel.nl (gebruik eventueel voor het opzeggen van de overeenkomst het herroepingsformulier, welke te vinden is in het menu bovenaan de webpagina). De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt prospecialwinkel.nl er zorg voor dat binnen 7 dagen (wettelijke termijn is 14 dagen) na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
Het recht tot retourneren en opzeggen koopovereenkomst geldt niet voor:
4.3 diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument c.q. opdrachtgever, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen die volgens specificaties van de consument c.q. opdrachtgever zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, dan wel door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.  
4.4 Beeld- en muziekdragers en andere goederen waarvan de verzegeling en/of sealverpak-
king is verbroken.
4.5 Goederen die vallen onder de categorie hygiëne.
4.6. Ingeval er spraken is van omruilen van een product, dan worden de meer- en minderkosten verrekend. Tevens wordt in rekening gebracht een toeslag voor verzendkosten voor het opnieuw toezenden van het door ons om te ruilen product. In geval van omruiling komen de kosten voor het retourneren en opnieuw toezenden voor rekening van de consument  c.q. opdrachtgever/besteller.
4.7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing ingeval namens een bedrijf, organisatie c.q. instelling (bijvoorbeeld school, praktijk voor logopedie-,  fysiotherapie, ergotherapie of zorginstelling) de bestelling werd gedaan.

5e Gegevensbeheer
5.1 Indien de consument c.q. opdrachtgever een bestelling plaatst bij prospecialwinkel.nl, dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van prospecialwinkel.nl.
prospecialwinkel.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 prospecialwinkel.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de consument. Zo worden e-mail adressen niet opgeslagen in het klantendatasysteem van prospecialwinkel.nl.
5.3 prospecialwinkel.nl maakt geen gebruik van een mailinglijst en verstuurt derhalve geen ongevraagde reclame per post, fax of e-mail aan de consument.
5.4. Ingeval er sprake is van een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep, of namens een bedrijf of instelling en in het bezit is van een gebruikersnaam en wachtwoord wordt in afwijking van 5.3  gebruik gemaakt van een mailinglijst teneinde op gezette tijden het mailadres verbonden aan de gebruikersnaam en wachtwoord te kunnen controleren.

6e Garantie
6.1 prospecialwinkel.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van prospecialwinkel.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn en de wettelijke termijn van 6 maanden prospecialwinkel.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de gebruiker.
6.3 De besteller is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de besteller (alvorens over te gaan tot terugzending aan prospecialwinkel.nl) deze gebreken eerst en onmiddellijk schriftelijk te melden aan prospecialwinkel.nl.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de consument c.q. opdrachtgever door prospecialwinkel.nl gegrond worden bevonden, zal prospecialwinkel.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van prospecialwinkel.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van prospecialwinkel.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van prospecialwinkel.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien:
A)  zolang de consument jegens prospecialwinkel.nl in gebreke is;
B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/ of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/ of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van prospecialwinkel.nl  en/ of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7e Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden prospecialwinkel.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van prospecialwinkel.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8e Overeenkomst
8.1 prospecialwinkel.nl behoudt zich het recht voor om met opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9e Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. op de website van prospecialwinkel.nl worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10e Overmacht
10.1 prospecialwinkel.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/ of fabrikanten van prospecialwinkel.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 prospecialwinkel.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is prospecialwinkel.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien prospecialwinkel.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur blijvend te voldoen als betrof het een afzonderlijke koopovereenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11e Aansprakelijkheid
11 prospecialwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/ of raadpleeg onze website.

12e Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen prospecialwinkel.nl en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij prospecialwinkel.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

01012024